Shiraki Engei Inc. A3 Poster No.1 No.2

shirakifl1
Design : Takeshi Yasue (BIRTHDeY)

Date: 10月 2015
Skills: Graphic
Client: 有限会社白木園芸